REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PETINIO.COM Z DNIA 25.05.2018

  1.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki zasady sprzedaży przez Ponad Stan Sp. z o.o. z siedzibą Wyszyńskiego 24/16 94-042 Łódź NIP 727-285-91-25 REGON 522153490

– zwanym dalej Sprzedającym, prowadzonej przez Sprzedającego za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.petinio.com, zwaną dalej Sklepem.

Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem pod numerem telefonu +48 733 88 99 88 oraz za pomocą adresu e-mail shop@petinio.com

2.

Klientem sklepu (dalej: Klient) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

3.

Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin). Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4.

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). O ile nie zostało to inaczej wyraźnie wskazane, podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w jego opisie.

5.

Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT.

6.

Ceny mogą ulec zmianie (np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta, jest on o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres shop@petinio.com z tematem “Rezygnacja” lub dzwoniąc do siedziby Sprzedającego pod nr telefonu +48 733 88 99 88. Zasady rezygnacji zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

7.

Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad. O ile nie zostało to inaczej oznaczone w opisie, wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych. Sprzedający może sprzedawać w Sklepie również towary uszkodzone albo różne elementy poszczególnych towarów; w takim przypadku każdorazowo opis towaru wystawionego do sprzedaży będzie uwzględniał powyższą okoliczność.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

8.

Jeżeli Klient chce dokonać zakupów Sklepie musi zarejestrować się w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dzięki zarejestrowaniu i zalogowaniu się system sklepowy będzie w stanie rozpoznać Klienta jako użytkownika Sklepu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towar. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

W wyniku rejestracji, o której mowa powyżej gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ramach Sklepu (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie drogą elektroniczną oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

9.

Na podstawie danych z formularza Sklep wystawi dokument księgowy potwierdzający sprzedaż i dostarczy zamówione towary pod wskazany adres.

10.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia. W niektórych przypadkach cena za produkt może obejmować koszt dostawy – fakt ten każdorazowo będzie wprost wynikał z opisu produktu; jeżeli w opisie nie będzie takiej informacji, koszt dostawy będzie płatny dodatkowo (patrz pkt 17 Regulaminu). W przypadku zmiany kosztu dostawy, odpowiednie zastosowanie będzie miał pkt 12 poniżej.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym dotycząca zakupu danego towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów.

11.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne lub błędne.

12.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (w szczególności siły wyższej rozumianej jako strajki, przerwy w dostawie prądu, rozruchy, wojny, zdarzenia spowodowane siłami natury), Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W przypadku opisanym powyżej Klient może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres shop@petinio.com z tematem “Rezygnacja” lub dzwoniąc do siedziby Sprzedającego pod nr telefonu +48 733 88 99 88. Zasady rezygnacji zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

13.

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy towaru – po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.

14.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

1.

gotówką przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier

2.

przelewem bankowym na konto Sklepu

3.

poprzez PAYU / Przelewy24 / Paypal na stronie Sklepu

 

W przypadku niektórych rodzajów towarów dostępnych w Sklepie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

15.

Przy zamówieniach przekraczających 1.000,00 brutto zł Sprzedający ma prawo zażądania zadatku w wysokości 15 % wartości zamówienia (w formie przelewu na konto Sklepu), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.

16.

Przy każdym towarze podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, Sklep skontaktuje się telefonicznie aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.

17.

Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki każdorazowo jest okazywany Klientowi do akceptacji na etapie składania zamówienia.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu, Sprzedający może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, o ile nie zostanie to wcześniej inaczej uzgodnione z Klientem, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

18.

Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze Sklepu oraz czasu dostawy. Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej to co do zasady 1 dzień roboczy. Wszystkie zamówienia, które wpłyną do godziny 13 danego dnia, są realizowane tego samego dnia, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w przypadku przelewu. Zamówienia po godzinie 13 realizowane są następnego dnia roboczego.

GWARANCJE I REKLAMACJE

19.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta – w takim przypadku będą one dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest czytelny paragon fiskalny dostarczony wraz z towarem lub faktura VAT.

20.

O ile nie zostało to określone inaczej w gwarancji, nie obejmuje ona skutków nieprawidłowej instalacji lub użytkowania, konfiguracji oraz innych czynności dokonanych przez Klienta niezgodnie z pisemnymi zaleceniami producenta lub Sprzedającego. Powyższe postanowienia będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnień przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

21.

W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sprzedającym lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.

22.

Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W przypadku uznania reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 

Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania reklamacji został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

PRAWO ODSTĄPIENIA

23.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić (patrz Załącznik nr 3). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (załącznik „wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy”) wysłanego mailem na adres shop@petinio.com. Po otrzymaniu wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma potwierdzenie jego otrzymania oraz dalsze instrukcje dotyczące odesłania przesyłki.

Klient nie powinien wysyłać towaru za pobraniem. Klient ponosi koszt odesłania do sprzedawcy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał wypełnione oświadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

24.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu, z którego skorzystanie Sprzedający sugeruje, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

25.

Jeżeli Klient ma problemy ze zrozumieniem zasad odstępowania od umowy, Sprzedający poleca zapoznanie się z krótkim przewodnikiem, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i/lub kontakt ze Sklepem.

DANE OSOBOWE

26.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ponad Stan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Wyszyńskiego 24/16, 94-042 Łódź.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu w tym dokonywania transakcji;
 • zakładania i zarządzania kontem oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Klient złoży taką reklamację; 
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy); 
 • kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Sprzedawcy przetwarzania danych Klientów dla celów podatkowych i rachunkowych.  

Sprzedawca przetwarza też dane osobowe Klientów w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, którym jest:

 • monitorowanie aktywności Klientów obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością Klientów w Sklepie;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Klientów w Sklepie;
 • prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą  Klientów – przez e-mail oraz telefon;
 • wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; ·       organizacja programów jakościowych lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Za zgodą Klienta, Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu:   

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Sprzedawca nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Odbiorcami danych osobowych będą:  

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Klientów dane jak również  podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Klientów drogą pocztową lub pocztą kurierską – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ·       podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty świadczące usługi płatności on-line – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w ramach programów jakościowych – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem shop@petinio.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ponad Stan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Wyszyńskiego 24/16, 94-042 Łódź.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Klientach, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

27.

Sprzedający może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

28.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

29.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO PETINIO.COM

USZKODZENIE W TRANSPORCIE

Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie został do Państwa dostarczony przez kuriera i jest uszkodzony, zalecamy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Druki protokołów posiada kurier. Na życzenie klienta kurier zabierze uszkodzoną paczkę. Jednocześnie prosimy o poinformowanie obsługi sklepu o zaistniałej sytuacji za pomocą maila na adres shop@petinio.com lub telefonicznie – nr telefonu +48 733 88 99 88.

UWAGA! Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu sugerujemy aby klient sprawdził paczkę w momencie jej odbioru – tzn. otworzył ją w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek szkody sporządził protokół szkody. Dotyczy to przede wszystkim towarów o znacznej wartości mogących ulec uszkodzeniu w trakcie transportu. Przekazanie nam protokołu szkody umożliwi nam wszczęcie procesu reklamacyjnego wobec firmy kurierskiej.

Koszty transportu: koszty transportu pokrywa Sklep

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 733 88 99 88.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Jeżeli towar zakupiony w naszym sklepie jest wg Państwa uszkodzony prosimy o wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą maila na adres shop@petinio.com. W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów bez wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu – PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. W tytule maila słowo „REKLAMACJA” oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro – przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
 2. Dane adresowe osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy
 3. Nazwa/kod zakupionego produktu
 4. Opis usterki oraz
 5. Jeżeli to możliwe, zdjęcia (2-5) ukazujące usterkę/usterki. Pozwoli nam to już w pierwszym mailu dowiedzieć się w czym tkwi problem i jak najszybciej rozwiązać go.

Dalsze postępowanie:

 1. Jeżeli reklamacja zostanie wstępnie zaakceptowana, powiadomimy Państwa o sposobie i terminie odbioru towaru.
 2. Po sprawdzeniu produktu i zaakceptowaniu przez Dział reklamacji naprawiony lub nowy produkt zostanie wysłany do Państwa w terminie 14 dni roboczych.
 3. Jeżeli naprawa lub wymiana będzie niemożliwa, zwrot ceny zakupu zostanie wykonany na wskazane konto bankowe, również w przypadku gdy produkt kupiony został „za pobraniem”.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie odrzucona, zostaniecie Państwo poinformowani o tym droga mailową, a reklamowany produkt zostanie odesłany wraz z uzasadnieniem do Państwa. Wszystkie koszty transportu zostaną doliczone do pobrania kuriera.

Koszty transportu:

W przypadku uznania reklamacji – odbiór od i dostawa do klienta: koszty transportu pokrywa sklep.

W przypadku odrzucenia reklamacji – Odbiór od i dostawa do klienta: koszty transportu pokrywa kupujący.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 733 88 99 88

ZGŁOSZENIE BRAKUJĄCYCH CZĘŚCI

Szczególnym przypadkiem reklamacji jest brak niektórych elementów produktu. Jeżeli dostarczony do Państwa produkt jest niekompletny, prosimy o wysłanie zgłoszenia mailem na adres shop@petinio.com tego typu reklamacje staramy się załatwiać „od ręki”. W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów na własny koszt lub za pobraniem – PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. W tytule maila słowo „BRAK CZĘŚCI” oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro – przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
 2. Dane osoby, która DOKONAŁA ZAKUPU, telefon kontaktowy
 3. Nazwa/kod zakupionego produktu
 4. Powód wymiany oraz oczekiwany produkt jaki mamy wysłać na wymianę – kod produktu, kolor
 5. Dogodny dla Państwa termin, w którym kurier może odebrać towar do wymiany / przywieźć towar na wymianę

Dalsze postępowanie:

 1. Jeżeli posiadamy produkt, który wskazali Państwo na wymianę, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów wymiany
 2. Jeżeli dostarczenie wskazanego produktu nie będzie możliwe obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów odbioru towaru, a zwrot pieniędzy wykonamy na wskazane konto bankowe, również w przypadku gdy produkt kupiony został „za pobraniem”.

Koszty transportu:

Wymiana z winy sklepu: koszty transportu pokrywa sklep

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 733 88 99 88

ZWROT TOWARU/ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, zakupiony towar może być zwrócony bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jeżeli zatem z jakichś powodów dostarczony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań i chcecie go Państwo zwrócić, prosimy o złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od umowy, najlepiej przy użyciu wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prosimy również o uważne zapoznanie się z Załącznikiem nr 3, gdzie znajdą Państwo opis zasad odstępowania od umowy. W żadnym przypadku prosimy nie odsyłać do nas produktów na własny koszt, bez wcześniejszego uzgodnienia z obsługą sklepu, lub za pobraniem – PRZESYŁEK TAKICH NIE ODBIERAMY.

Zgłoszenie powinno zawierać dane określone we wzorze oświadczenia o odstąpieniu (Załącznik nr 2)

Dalsze postępowanie:

 1. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu oraz przesyłki zwrotnej i sprawdzeniu zawartości, odpowiednią kwotę (cena zakupu + poniesiony przy zakupie koszt dostawy) przelejemy niezwłocznie na wskazane konto bankowe, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. 

Koszty transportu:

Zwrot towaru z uwagi na odstąpienie od umowy: koszty transportu pokrywa kupujący

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 733 88 99 88

REZYGNACJA – ANULOWANIE ZAKUPU(NIE WYMAGA OKAZANIA DOWODU ZAKUPU)

Jeżeli towar jeszcze nie został do Państwa wysłany, a z jakiś powodów chcą Państwo zrezygnować z transakcji, prosimy o wysłanie maila na adres shop@petinio.com i/lub kontakt pod nr telefonu +48 733 88 99 88

Zgłoszenie mailem powinno zawierać: 

 1. W tytule maila słowo „REZYGNACJA”, oraz numer zamówienia, login lub Nick z allegro – przyśpieszy to znacznie rozpatrzenie Państwa zgłoszenia
 2. Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko części zamówienia, prosimy o wpisanie takiej informacji w mailu.
 3. Jeżeli została dokonana płatność za produkty , prosimy podać dane konta bankowego (oraz posiadacza), na który przelejemy zwrotnie pieniądze

Dalsze postępowanie:

 1. Po anulowaniu zamówienia przez obsługę sklepu otrzymacie Państwo maila z informacją potwierdzającą ten fakt
 2. Jeżeli zakup odbył się przez serwis aukcyjny, obsługa sklepu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia sposobu zapłaty za prowizję pobraną przez serwis aukcyjny

Koszty rezygnacji:

Klienci sklepu nie ponoszą kosztów

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO PETINIO.COM

Imię i nazwisko kupującego

miejscowość, data

Adres

Kod pocztowy

Numer telefonu

E-mail

nick

Ponad Stan Sp. z o.o.

Sklep PETINIO.COM

 1. Wyszyńskiego 24/16, 94-042 Łódź

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa

zawartej dnia ………………………

towar otrzymałem(łam)………………………………………….…………………………………………………………

paragon/faktura VAT nr … …………………………………………….………………………………………………….

proszę o zwrot kwoty……………………………………………………………..…………………………………………

Słownie: ………………………………………………………………………………………..……………………………….

Na konto: ………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………

                podpis

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO PETINIO.COM

ODSTĄPIENIE OD UMOWY W CIĄGU 10 DNI OD DATY ZAKUPU

– PRZEWODNIK

OGÓLNIE

 • Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży na odległość, w tym internetowej
 • Jeżeli klient kupuje towar w biurze sklepu (o ile regulamin sklepu przewiduje taką możliwość) -nie ma prawa odstąpienia do umowy
 • Jeżeli jednak klient kupił towar przez Internet, a tylko odbiera towar osobiście, może odstąpić od umowy, gdyż umowa sprzedaży została zawarta internetowo
 • Konsument nie musi podawać przyczyn rezygnacji

KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ?

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z towaru) musi być złożone w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy
 • Jeżeli oświadczenie dojdzie do sprzedawcy po upływie 10 dni ale zostało złożone w ciągu 14 dni od daty dostawy, to odstąpienie jest ważne. Liczy się data stempla pocztowego.

KIEDY NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

W JAKIEJ FORMIE?

 • Oświadczenie konsumenta, że odstępuje musi być złożone na piśmie lub mailowo na adres shop@petinio.com

CO I KIEDY TRZEBA ZWRÓCIĆ?

 • Konsument sam pokrywa koszt odesłania towaru. To wynika z prawa europejskiego.
 • Zwrot musi nastąpić w ciągu 14 dni

Niniejszy Regulamin oraz załączniki do niego (w tym przewodnik) jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego powielanie (w całości lub części) albo wykorzystywanie w inny sposób bez zgody Ponad Stan Sp. z o.o., jest zabronione pod rygorem sankcji przewidzianych przez w/w ustawę.